วิศวะ อะไรดี?

(1/5) > >>

ดินสอสีส้ม:
มาทำความรู้จักกับวิศวะสาขาต่าง ๆ ซึ่งหลายคนอาจจะยังสับสนว่าจะเลือกเรียนไปทางไหนดี เพราะมันก็ไม่ต่างกับเจอทางแยกใหญ่อีกครั้ง

- วิศวะโยธา
- วิศวะเครื่องกล
- วิศวกรโทรคมนาคม Telecommunications Engineer
- วิศวกรอุตสาหการ ( Industrial  Engineering )
- วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
- วิศวะโลจิสติกส์
- วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ Mechanical Engineer (Automotive)
- วิศวกรการบิน
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- Computer Programmer ทางสายหนึ่งของวิศวะคอม
- วิศวกรอาหาร
- Computer Engineering vs Computer Science
- จากกระทู้ยอดนิยม “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
- วิศวะไฟฟ้า

ดินสอสีส้ม:
วิศวะโยธา
    นิยามอาชีพ
               ออกแบบ คำนวณ วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานโครงการ พิจารณาตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสาธารณะ สะพาน อู่เรือ เขื่อนกั้นน้ำ กำแพงกั้นน้ำ โครงสร้างอื่น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้และการบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ : พิจารณาโครงการ สำรวจหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง ; สำรวจและประเมินลักษณะและความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ เพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไร ; สำรวจพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน เพื่อนำไปออกแบบฐานรากที่เหมาะสม ปรึกษาหารือในการก่อสร้างกับผู้ชำนาญการสาขาอื่น ๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรเครื่องกล กรณีที่มีการก่อสร้างงานระบบต่าง ๆ เพื่อกำหนดผังฐานรองท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่องานระบบต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ; คำนวณหาค่าความเค้น ความเครียด ปริมาณน้ำ ความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาดและตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อการคำนวณออกแบบงานด้านโยธา ตรวจสอบแปลนรายการก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ และประมาณการราคาในงานโยธา ; กำหนดอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง เช่น งานดินถมดินตัดในงานถนน งานเขื่อน งานโยธาชนิดอื่น ๆ ; วางแผนการปฏิบัติงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ; ทดสอบ ตรวจสอบโครงสร้างทั้งเก่าและใหม่เพื่อวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการซ่อมแซมกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายขึ้น


    ลักษณะของงานที่ทำ
             วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสาธารณสุขอื่นๆ พิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ ก่อสร้าง สำรวจและประเมินลักษณะ และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ำเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง สำรวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมที่จะรองรับสิ่งก่อสร้างเพียงใด ปรึกษาหารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ และงานพื้นดินอื่นๆ คำนวณความเค้น ความเครียด จำนวนน้ำ ผลอันเนื่องมาจากความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุอื่นๆ เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง จัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม

    สภาพการจ้างงาน
    ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา โดยวิศวกรโยธาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้

    ประเภทองค์กร เงินเดือน


    ราชการ 7,260
    รัฐวิสาหกิจ 7,210
    เอกชน 12,000 – 18,000

    ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผล ตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น

    สภาพการทำงาน
              สถานที่ทำงานของวิศวกรโยธาจะมีสภาพเหมือนที่ทำงานทั่วไป คือ เป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานสำรวจ ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจดูงานนอกสถานที่ในบางครั้ง เนื่องจากต้องควบคุมดูแลงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับงานหรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน วิศวกรโยธาจึงต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

    คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
    ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
    2. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    3. มีวิสัยทัศน์และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีจรรยาบรรณของวิศวกร
    4. มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
    5. มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
    6. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
    7. ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ในการรับรองสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมี คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่ กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

    ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

    ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์        หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
    อุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรโยธา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่างจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรโยธา

    โอกาสในการมีงานทำ
            สำหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรโยธา โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบการทั่วไป หรือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ในช่วงนี้ ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวชะงักไป การก่อสร้างอาคารสำหรับการพักอาศัยหรือสำหรับเป็นอาคารสำนักงานจะไม่ค่อยมี โครงการใหญ่ๆ หรือโครงการใหม่เกิดขึ้นมากนักแต่จะยังคงมีโครงการงานการก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ เช่น ถนนสะพานทางหลวง แนวโน้มความต้องการของตลาด แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้ยังคงที่ตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และกำลังมีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้และคาดว่าจะมีการแข่งขันเพื่อเข้าทำงาน สูง เนื่องจากมีแรงงานเก่าที่ค้างอยู่และมีแรงงานใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน
    เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรโยธาจะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกตามอัตราการขยายตัวของอาคารก่อสร้างและการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ

    โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
             ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรโยธาหากทำงานเพิ่มประสบการณ์ และได้รับ การอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถในการบริหาร ก็สามารถเลื่อนขั้นเป็น ผู้บริหารโครงการได้สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญา เอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

    อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง


    วิศวกรโยธา (ก่อสร้างอาคาร)
    วิศวกรโยธา (ก่อสร้างถนนและทางหลวง)
    วิศวกรโยธา (ก่อสร้างท่าอากาศยาน)
    วิศวกรโยธา (ก่อสร้างทางรถไฟ)
    วิศวกรรถไฟ
    วิศวกรโยธา (สุขาภิบาล)
    วิศวกรสุขาภิบาล

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    http://www.kmutt.ac.th
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
    http://www.kmitl.ac.th
    การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

ดินสอสีส้ม:

วิศวะเครื่องกล

นิยามอาชีพ
            ผู้ปฏิบัติงานอาชีพที่ ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตรา และทดสอบทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ

ลักษณะของงานที่ทำ
             ออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์จักรกลต่างๆ
วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต
ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง
วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต
ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล
ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นการผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อม

สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
ประเภทองค์กร เงินเดือน
ราชการ 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210
เอกชน 12,000 - 15,000

ส่วน ใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผล ตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการทำงาน
                ผู้ประกอบอาชีพนี้ ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไปคือเป็นสำนักงานที่มี อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากต้องควบคุมดูแลเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด โดยหากทำงานในระดับ วางแผนจะเป็นการทำงานในภาคสนามร้อยละ 30 และในสำนักงานร้อยละ 70 ในระดับจัดการ โดยเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานจะเป็นการทำงานในภาคสนามร้อยละ 50 และในสำนักงานร้อยละ 50 ในระดับตรวจสอบคุณภาพโดยจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานจะเป็น การทำงานในภาคสนาม ร้อยละ 90 และในสำนักงานร้อยละ 10

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล
2. มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
3. รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม
4. ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. ออกแบบเครื่องกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หลักสูตรการศึกษา 4 ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)ในสาขาวิศวกร เครื่องกล
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ศึกษาด้านช่างเครื่องกลจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เปิดรับผู้ที่วุฒิ (ปวส.) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรเครื่องกล
ผู้ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยจะต้องมี คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสังกัดในกระทรวงมหาดไทย

โอกาสในการมีงานทำ
             สำหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรเครื่องจักรกล โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ในช่วงนี้ทำให้การ ลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไป ดังนั้น งานการติดตั้งเครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลงมากเนื่องจากยังไม่มีการ ขยายตัว และลงทุนในด้านงานการผลิต แต่อย่างไรก็ตามงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่มีอยู่นั้น ทำให้ยังมีความต้องการบุคลากรในด้านนี้อยู่ แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ยังคงที่ตามภาวะทาง เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะนี้กำลังมีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ และคาดว่าจะมีการแข่งขันเพื่อเข้าทำงานสูง เนื่องจากมีแรงงานเก่าที่ตกงานและมีแรงงานใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเข้า สู่ตลาดแรงงาน
เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา จะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรสาขานี้จะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีก ตามอัตราการขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
               ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้าน วิศวกรรมเครื่องกล หากทำงานเพิ่มประสบการณ์ ได้รับการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการบริหาร ก็จะสามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารโครงการในโรงงานได้หรือสามารถประกอบ ธุรกิจส่วนตัวโดยรับติดตั้งและรับเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน ทั่วไปหรือทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการวางแผนงานในการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรเครื่องกล (เครื่องจักรและเครื่องมือ) วิศวกรเครื่องกล (เรือ) วิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน) วิศวกรเครื่องกล (รถยนต์) วิศวกรเครื่องกล (หม้อน้ำและอุปกรณ์) วิศวกรเครื่องกล (ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) วิศวกรเครื่องกล (การบำรุงรักษา) วิศวกรเครื่องกล (โครงสร้าง)
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
            สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmit.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

วารีรัตน์ วากะมะ งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ

ดินสอสีส้ม:

    วิศวกรโทรคมนาคม Telecommunications Engineer

รหัสอาชีพ
    0-23.60 (TSCO) 3115 (ISCO)

นิยามอาชีพ
    ผู้ ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งการวางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ทำการตรวจตราและทดสอบ ทำการวิจัย และให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ

ลักษณะของงานที่ทำ
    1. ออกแบบระบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ เกี่ยวกับโทรคมนาคม
2. วางแผน และการควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม
3. วางแผนผังระบบโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ
4. จัดทำตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่างแบบวาด
5. เตรียมข้อมูล และรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้งวัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และ ค่าดำเนินการ
6. ทำการตรวจตรา และทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะ การปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ
7. ทำการติดตาม ควบคุม และสั่งการดาวเทียม ทั้งนี้เพราะเวลาที่ดาวเทียมโคจรอยู่ในอวกาศจะมีแรงกระทำจากแรงดึงดูดของโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้ดาวเทียมมีการเอียงไปจากมุมปกติ จึงต้องทำการบังคับการให้ดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลา
8. วางแผน และควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีรับคลื่นดาวเทียม เป็นต้น
9. ให้คำแนะนำ และทำการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่นเดียวกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป แต่ชำนาญงานทางระบบ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม เช่น ระบบ และอุปกรณ์ โทรศัพท์ และโทรเลขประเภทใช้สายหรือใช้ คลื่นวิทยุ เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
    วิศวกร โทรคมนาคมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และอาจจะมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ อัตราเงินเดือนโดยทั่วไป ในหน่วยงานราชการเดือนละ 6,360 -8,000 บาท ในภาคเอกชนเดือนละ 12,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจกำหนดไว้เป็น มาตรฐาน ถ้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะได้รับสวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอย่างอื่น ตามระเบียบของทางราชการหรือตามนโยบายขององค์กรธุรกิจนั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับ มอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน

สภาพการทำงาน
    สถาน ที่ทำงานของวิศวกรโทรคมนาคมจะมีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการ สื่อสารโทรคมนาคม และงานการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมเพื่อให้ระบบโทรคมนาคมสามารถทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องควบคุมงานในห้องปฏิบัติการหรือปฏิบัติการควบคุมงาน ภาคสนามเพื่อการติดตั้งหรือซ่อมบำรุง ในหน่วยงานที่ใช้บริการโทรคมนาคมตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการให้มีวิศวกรโทรคมนาคมควบคุม โดยมีวิศวกรโทรคมนาคมที่ทำงานประจำอยู่ สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดิน มีหน้าที่ควบคุมดาวเทียม โดยการทำงานอาจเป็นกะ โดยทำงานกะละ 8 ชั่วโมง หมุนเวียนรอบการทำงานในแต่ละวันกับทีมงาน เพื่อควบคุมงานระบบการสื่อสารให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
    - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)คณะวิศวกรรมศาสตร์
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่น ตาบอดสี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ ตลอดเวลา มีความอดทน ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ปี หรือ
สำเร็จ การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แล้วศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และรับโอนหน่วยกิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้ที่ กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

โอกาสในการมีงานทำ
    ผู้ สนใจประกอบอาชีพวิศวกรโทรคมนาคมสามารถเข้ารับราชการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น ทำงานในภาคเอกชน เช่น บริษัทยูคอม บริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัด บริษัทแอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์ บริษัทสามารถเทเลคอมมิวนิเคชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
เนื่องจากอุปกรณ์ การสื่อสารที่ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทำให้การสื่อสารเป็น เรื่องง่ายและสะดวกสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ ติดต่อ การให้บริการด้าน การสื่อสารยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง บุคลากรทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดการบริการด้านการสื่อสาร ก็ยังต้องให้บริการได้ตลอดเวลา

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
    วิศวกร โทรคมนาคมที่รับราชการ สามารถได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งจนถึงระดับสูงสุดใน สายงานตามเงื่อนไขระเบียบราชการ และผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนทั่วไป ก็จะได้รับการเลื่อนขั้น และ เงินเดือนตามความสามารถ และประสบการณ์ได้ จนถึงระดับบริหารในองค์กรนั้น สำหรับผู้ที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยอาจจะเป็นตัวแทนในการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ในการสื่อสาร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
    ิวิศวกรไฟฟ้า (ผลิตพลังงาน) วิศวกรไฟฟ้า (ส่งและจ่ายพลังงาน) วิศวกรไฟฟ้า (อุปกรณ์) วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
    สถาบัน พระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th มหาวิทยาลัยสยาม www.siamu.ac.th, www.home.siam.th.eau มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.ae.th มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

ที่มา www.jobchaingmai.com

ดินสอสีส้ม:
วิศวกรอุตสาหการ ( Industrial  Engineering )

นิยามอาชีพ
    ผู้ ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น

ลักษณะของงานที่ทำ
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งจะนำพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การจัดการมาใช้ เป็นต้น
2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขายผลผลิตและวัสดุที่สิ้นเปลือง เป็นต้น รวมทั้งศึกษา แผนผังของโรงงานผลิต นำเครื่องจักรใหม่ๆมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น
3. จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นทุน ความปลอดภัย และปัจจัยอื่นๆ คงที่
4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เงิน วัสดุ เวลา กำลังการผลิตของคนงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
5. ตรวจดูกรรมวิธีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจงานในฝ่ายผลิต วางระเบียบ และประสานงานระหว่างฝ่ายสำนักงานกับฝ่ายโรงงานแนะนำวิธีการต่างๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให้สูงขึ้น ริเริ่ม และวางแนวทางในการดำเนินงานที่จะเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบการ
6. ศึกษา และพิจารณากำหนดหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตรวจสอบและกำหนดระดับอัตราค่าจ้างที่สมดุลย์กับค่าของงานที่คนงานทำในลักษณะ เดียวกัน อาจศึกษาลักษณะหน้าที่งานที่ทำเฉพาะอย่าง และแนะนำวิธีปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
7. อาจทำงานเป็นลูกจ้างขององค์การใดองค์การหนึ่ง หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่ องค์การที่ต้องการคำปรึกษาแนะนำ และความช่วยเหลือ
8. วิศวกรอุตสาหการอาจแบ่งสาขาเฉพาะออกได้เป็นวิศวกรรมการจัดการระบบข้อมูล คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการปฏิบัติงานของมนุษย์ วิศวกรรมความปลอดภัยการวิจัยการปฏิบัติงาน และวิศวกรรมการผลิตอุตสาหกรรม

สภาพการจ้างงาน
    ผู้ ปฏิบัติงานอาขีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่มีประสบการณ์ ในการทำงานจะได้รับเงินเดือน ในอัตรา ดังนี้
      ประเภทองค์กร        เงินเดือน
           ราชการ                6,360
         รัฐวิสาหกิจ              7,210
            เอกชน        12,000 - 18,000

โดย ปกติทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการ ใช้งาน

สภาพการทำงาน
    สถาน ที่ทำงานของวิศวกรอุตสาหการจะมีสภาพเหมือนที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจดูงานในโรงงานที่ทำการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากต้องควบคุมดูแลงานการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด สำหรับงานหรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน วิศวกรอุตสาหการจะต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
    ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
2. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณของวิศวกร
4. มีความอดทน และเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
5. มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
6. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
ผู้ สนใจประกอบอาชีพนี้ สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพดังนี้ : สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาที่เรียน หรือ
สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่าง จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาที่เรียน

โอกาสในการมีงานทำ
    เนื่อง จากอุตสาหกรรมภายในประเทศกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของวิศวกรอุตสาหการมากขึ้น ฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรสาขานี้จึงยังมีอยู่อย่างกว้างขวาง แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศ การขยายตัวของโรงงานต่างๆ และการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับหน่วยงานราชการก็อาจจะยังต้องการวิศวกร อุตสาหการ เพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
    ผู้ ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรอุตสาหการ หากทำงานเพิ่มประสบการณ์และได้รับการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการบริหารก็สามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหาร ใน สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ หรือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงานการผลิต แก้ไขปรับปรุง กระบวนการผลิต และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยทั่วไปได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
    วิศวกรการผลิต วิศวกรรักษาความปลอดภัย

ที่มา http://www.jobnorththailand.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป